RODO

Szanowni Państwo,

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w Życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych pozostanie „WI- KA” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym 1C, 14-200 Iława ( dalej także jako „Spółka”).

Spółka będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia , bądź wykonywaniem już zawartej umowy na pobyty oferowane przez Spółkę ( dalej: „ Umowa o świadczenie usług opieki i pobytu). Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.

W celu skontaktowania się z nami oraz uzyskania więcej informacji o przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy do nas napisać na adres : biuro@golebidwor.pl, lub zadzwonić 609-312-396

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporządzeniem’’, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ WI- KA” Sp. z o.o. Kamień Mały 1C, 14-200 Iława.

2. W firmie „WI- KA” Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: biuro@golebidwor.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem usług rehabilitacyjnych, zarządzaniem udzielania usług medycznych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym na rzecz firmy „WI- KA” Sp. z o.o. usługi diagnostyczne, medyczne na podstawie zawartych z tymi podmiotami rzeczowych umów powierzenia danych osobowych.

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw z poza Unii Europejskiej.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji Umowy o świadczenie usług opieki i pobytu. Aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Panią/ Panem a tym samym świadczyć Państwu nasze usługi wymagamy podania danych: imię i nazwisko oraz imiona i nazwiska opiekunów, daty i miejsca urodzenia oraz numeru PESEL oraz numeru emerytury/ renty, adres zamieszkania Pani/ Pana oraz opiekuna, numeru telefonu opiekuna, jak i podania ww. danych opiekuna do wystawienia czasowej przepustki, informacje dotyczącą chorób Pana/ Pani.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/ Panem a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających w przepisów prawa, w tym w celach podatkowych i rachunkowych oraz statystycznych i archiwizacyjnych maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy.

10. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pani/ Pan znalazło, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośrednio, w tym są profilowane do tego celu.

Z Sprzeciwu może Pani/ Pan skorzystać od 25 maja 2018 roku.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporządzeniem’’, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ WI- KA” Sp. z o.o. Kamień Mały 1C, 14-200 Iława.

2. W firmie „WI- KA” Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: biuro@golebidwor.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy usług i zakupu towarów.

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw z poza Unii Europejskiej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

· umowy – 10 lat

· dokumentacja postępowania przetargowego – 5 lat

· faktury VAT – 5 lat

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji umowy. Aby móc zrealizować zawarcie umowy na świadczenie usług, dostarczenie towarów, wymagamy podania danych teleadresowych firmy, NIP, REGON, adres siedziby lub filii firmy, danych potrzebnych do rozliczeń finansowych.

9. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pani/ Pan znalazło, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośrednio, w tym są profilowane do tego celu.

Z Sprzeciwu może Pani/ Pan skorzystać od 25 maja 2018 roku.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporządzeniem’’, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ WI- KA” Sp. z o.o. Kamień Mały 1C, 14-200 Iława.

2. W firmie „WI- KA” Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: biuro@golebidwor.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym na rzecz ”WI- KA” Sp. z o.o. usługi kadrowo- płacowej na podstawie zawartej z tym podmiotem rzeczowej umowy powierzenia danych osobowych.

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw z poza Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od daty ustania stosunku pracy.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji procesu zatrudnienia. Aby móc zrealizować zawarcie umowy o pracę, zlecenie, praktyka zawodowa, wolontariat, umowa o dzieło wymagamy podania danych: imię i nazwisko, rodzaj, seria i numer dowodu tożsamości ( dowód osobisty, paszport), adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, dane związane z wykształceniem oraz kwalifikacjami, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane związane z ewidencją czasu pracy oraz urlopu, dane związane z uposażeniem, dane związane z wynikami badań okresowych i dokumentacją BHP, szkolenia pracowników, dane członków rodziny do zgłoszenia ubezpieczenia zdrowotnego, zgłoszenia członka rodziny do powiadomienia o wypadku pracownika,

10. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pani/ Pan znalazło, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośrednio, w tym są profilowane do tego celu.

Z Sprzeciwu może Pani/ Pan skorzystać od 25 maja 2018 roku.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporządzeniem’’, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ WI- KA” Sp. z o.o. Kamień Mały 1C, 14-200 Iława.

2. W firmie „WI- KA” Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: biuro@golebidwor.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą powierzane innym podmiotom.

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw z poza Unii Europejskiej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni od daty zakończenia rekrutacji po tym okresie zostaną zniszczone.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji procesu rekrutacji. Aby móc przeprowadzić proces rekrutacji, wymagamy podania danych: imię i nazwisko, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości ( dowód osobisty, paszport), adres zamieszkania, dane o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, przebytych szkoleniach, numeru telefonu adresu email.

10. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych gdy: przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pani/ Pan znalazło, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośrednio, w tym są profilowane do tego celu.

Z Sprzeciwu może Pani/ Pan skorzystać od 25 maja 2018 roku.

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.